social facebook social google social twitter social email

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2019. március 1.

A Településellátó Szervezet (továbbiakban: a Szervezet) az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót teszi közzé.

Szövegdoboz: A Szervezet neve: Rövidített neve: Székhelye:
PIR Törzsszám: Adószám:
Településellátó Szervezet TESZ

2132 Göd, Duna u. 5. 394020

15394026-2-13

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Név: Széli Jenő (QUALIMADE Bt.)

Elérhetőség: szell.jeno@qualimade.hu

Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok:

 • kezelését Szervezetünk jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat a Szervezet nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelése oly módon történjék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítható legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelés biztonsága

A Szervezet működése során a személyes adatok védelme

 • fizikai,
 • logikai, és
 • adminisztratív

pilléreken nyugszik. A szolgáltatás során alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése úgy történik, hogy a kezelt adatok

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek.

A Szervezet az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, akkor valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szervezet és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden informatikai incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson ezek tekintetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Szervezetnél megvalósuló adatkezelések

A felvételi eljárással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.

A kezelt adatok köre: különösen név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott kapcsolattartási adatok, ajánló személy személyazonosító adatai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb az adatfelvételtől számított 1 évig.

Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés

Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása.

A kezelt adatok köre

munkavállaló kapcsán az alábbiak:

 • neve,
 • születési neve,
 • születési helye, ideje
 • anyja neve
 • TAJ száma, adóazonosító jele
 • lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
 • családi állapota
 • gyermekeinek születési ideje
 • egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
 • legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
 • szakképzettsége(i)
 • iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
 • tudományos fokozata
 • idegennyelv-ismerete
 • a korábbi, az 1992. évi XXXIII. évi törv. 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
 • a munkahely megnevezése,
 • a megszűnés módja, időpontja
 • a közalkalmazotti jogviszony kezdete
 • állampolgársága
 • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
 • a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
 • a közalkalmazotti jogviszony kezdete
 • állampolgársága
 • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatóság i bizonyítvány száma, kelte
 • a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
 • a közalkalmazottat foglalkoztató szervnél a jogviszony kezdete
 • a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői b eosztása, FEOR- száma
 • címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
 • a minősítések időpontja és tartalma
 • személyi juttatások
 • a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
 • a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
 • A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
 • házastárs/leánykori/ neve (csak családi adókedvezmény igénylése esetén)
 • számlavezető bank neve
 • bankszámla száma.

Pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának

 • születési helye és ideje,
 • lakcíme,
 • anyja neve,
 • társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
 • adóazonosító jele,
 • érvényes diákigazolvány meglétének ténye.

Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás [az 1992. évi XXXIII. törvény 83/B § (1), és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása. Az adattárolás határideje: A munkaügyi iratok nem selejtezhetőek, a foglalkoztatónak meg kell őriznie, és az Intézmény megszűnésekor gondoskodni kell az iratőrzőnél történő elhelyezésről.

Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata

Az adatkezelés célja: munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból.

A kezelt adatok köre: különösen az ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára alkalmas álla pot ténye, ellenőrzést végző személy adatai, ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai. Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt, akkor annak ténye is, illetve pozitív minta esetén, ha lemond a vérvizsgálat jogáról, ennek ténye is.

Az adatkezelés jogalapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § (1) bekezdés, valamint az Mt. 11. § (1) - (2) bekezdései

Az adattárolás határideje: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.

Sportcsarnokokkal és tornatermekkel kapcsolatos adatok kezelése

Az adatkezelés célja: a sportcsarnokok és tornatermek hasznosításával kapcsolatban szükséges szerződések és számlák elkészítése.

A kezelt adatok köre: a bérlő neve, lakcíme és a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszám és/vagy e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 5 évig.

Temető fenntartása és üzemeltetés során kezelt adatok Ajánlatkérés

Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel biztosítása, kapcsolattartás, ajánlatadás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat), telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

Az adattárolás határideje: az ajánlat megadásának időpontjáig, majd a személyes adatok törlésre kerülnek.

Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel biztosítása, a bejelentés kivizsgálásáról szóló tájékoztatás megadása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, levelezési cím, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat), telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az adattárolás határideje: a bejelentésről felvett jegyzőkönyv és a válaszlevél másolatának törvény szerinti megőrzési ideje 5 év.

Egyszeri információkérés

Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel biztosítása, kapcsolattartás, tájékoztatás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat), telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: a személyes adatok a cél megvalósulásáig, azaz a kérdés/bejelentés megválaszolásáig kerülnek megőrzésre.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatok kezelése Az adatkezelés célja: az online kapcsolatfelvétel biztosítása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat), telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: a személyes adatok a cél megvalósulásáig, azaz a kérdés/bejelentés megválaszolásáig kerülnek megőrzésre.

Étkeztetéssel kapcsolatos adatok kezelése

Az adatkezelés célja: az étkezési jogosultság és az étkezési kedvezmény igénybevételének azonosítása.

A kezelt adatok köre: étkező neve, anyja neve, születési helye és ideje, a szülő/gondviselő neve, lakcíme, tartózkodási helye, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az adattárolás határideje: az étkezési jogosultság megszűnését követő 1 év.

Munkahelyi ellenőrzésekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Intézmény jogos üzleti érdekeinek megfelelően a munkavállalók Mt. 11. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzése, így különösen a munkavállalónak biztosított számítógép, e - mail cím és internet-hozzáférés ellenőrzése, illetve a hivatali gépjármű helyzetének meghatározása.

A kezelt adatok köre: az ellenőrzés során rögzített személyes adatok, így különösen a hivatali gépjármű tartózkodási helye, a megtett útvonal és távolság, a gépjárműhasználat ideje, magán e - mail címek, magán telefonszámok, fényképek, saját számítógépes dokumentumok, internetes böngészési előzmények, cookie-k, munkajogviszony ellátása során észlelt jogsértés ténye, a jogsértés leírása.

Az adatkezelés jogalapja: Mt. (1) bekezdés, a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja és esetlegesen az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Az adattárolás határideje: az ellenőrzéstől számított 1 év, de legkésőbb az ellenőrzéssel kapcsolatos igény elévülése.

Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelmi célból.

A kezelt adatok köre: különösen az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpontja, vagyonvédelem. .

Az adattárolás határideje: Az adatfelvételtől számított legfeljebb 15 naptári nap.

Az adattárolás módja: elektronikusan.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 15, azaz legfeljebb 15 naptári nap elteltével törlésre kerül. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

Minden esetben biztosítja azonban az Intézmény az érintetti jogok közül az Szvtv.-ben meghatározottat, azaz az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (három munkanapon) jogos érdekére történő hivatkozással kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül az Intézmény vezetője - az adatvédelemért felelős személye bevonásával - dönt. Az így megjelölt felvételt ki kell menteni és átadni a rendszergazdának, aki gondoskodik annak jelen szabályzat szerinti megfelelő őrzéséről. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.

Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok

Az Intézmény semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:

 • abból a célból, hogy egy munkavállaló munkaintenzitását megfigyelje,
 • abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja,
 • szenzitív területeken, így különösen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben,
 • olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik, különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen.
 • közterületen,
 • valamely jogviszony alapján magánterületként használt közterületen

Az Intézmény az elektronikus megfigyelés megkezdését megelőzően érdekmérlegelési tesztet végez, az érintettek jogainak védelmében. Az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített videófelvétel megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét minden esetben jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. Az ezen adatokat igazolható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül.

Az érintettek tájékoztatása

Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató az Adatvédelmi szabályzat 8. sz. melléklete. A tájékoztató a megfigyelt területre történő összes belépési ponton kihelyezésre kerül.

A kameraképek megtekintése

Annak érdekében, hogy az Intézmény minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak meghatározott személyek férhetnek hozzá.

Az Intézmény szervezetrendszerén belül csak az arra kijelölt személy jogosult a felvételeket megtekinteni.

Az Intézmény által megvalósított elektronikus megfigyelés során csak az Adatvédelmi Szabályzat 9. számú mellékletében felsorolt személyek rendelkeznek betekintési joggal. A kamerás képekbe történő betekintésről az Adatvédelmi Szabályzat 10. számú melléklete szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A kameraképek zárolása

Kamerakép zárolását csak az Intézmény kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személye - vagy amennyiben kinevezésre vagy megbízásra került, úgy az adatvédelemért felelős személy - rendelheti el.

Kamerakép zárolását kezdeményezheti

 • az Intézménynél betekintési joggal rendelkező személy, amennyiben a felvételekbe való betekintés során olyan körülményt észlel, amely veszélyezteti az elektronikus megfigyelőrendszerrel elérni kívánt célt,
 • bárki, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.
 • Felvétel zárolását csak a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személynek - és amennyiben ki lett jelölve vagy nevezve, úgy ezzel egyidőben az adatvédelmi tisztviselőnek - címzett írásbeli kérelemmel lehet kérvényezni.

A zárolásról a lehető legrövidebb időn belül az Intézmény kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személye az adatvédelemért felelős személlyel egyetértésben dönt.

Az Intézmény minden, a kamerával rögzített képekből történő zárolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amiben rögzíteni kell a betekintés és a zárolás időpontját, célját és a zárolásra okot adó eseményt és a további felhasználás megjelölését.

Az erről szóló jegyzőkönyvet az Adatvédelmi Szabályzat 11. számú melléklete tartalmazza.

Adatfeldolgozók

A Szervezet kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A Szervezet az adatfeldolgozói szerződésekben rögzíti, hogy az adatfeldolgozó

 • a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli;
 • biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
 • az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
 • az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
 • az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - indokolatlan késedelem nélküli törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szervezet költségtérítést állapít meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervezet a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény­kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szervezet - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Szervezet az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Göd, 2019. május 15.

dr. Preller Zoltán

mb. igazgató

Sírhely felszámolás

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a temetőlátogatókat és a hozzátartozókat, hogy az alábbi sírhelyeknél a sírhely megváltási idő lejárta miatt felszámolási eljárást indítunk:

Jácint utcai temető:

II. parcella

1 sor/32;  3 sor/2, 19, 26, 31, 33;  4 sor/22;  5 sor/7, 14, 18, 28;  6 sor/13, 25, 26;  7 sor/18;  7A sor/12;  8 sor/6,27;  9 sor/18, 22;  10 sor/17

III. parcella

2 sor/21

IV. parcella

1 sor/4, 20;  1A sor/6, 10;  2 sor/35;  2A sor/2, 9, 12, 14;  3 sor/10, 14, 30;  4A sor/5, 8, 9;     5 sor/6, 31;  5A sor/2;  6 sor/6, 30, 33, 34

V. parcella

1 sor/4, 20;  2 sor/18, 21, 22;  3 sor/3, 9, 16, 23, 30, 41;  4 sor/6, 9, 21, 26, 32, 40;                   5 sor/ 10, 14, 23;   6 sor/ 4, 21, 23, 24, 29, 31, 35;  7 sor/2, 19, 20, 21, 39, 40;                                  8 sor/7, 13, 18, 23;  9 sor/3, 11, 16, 26;  10 sor/6, 9, 23, 33, 40;  10A sor/3, 14, 18, 20, 23, 24

VI. parcella

1 sor/8, 29, 32, 45, 51;   2 sor/3, 6, 8, 12, 14, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40;                    3 sor/2, 5, 7, 11, 29, 33, 34, 44, 47;  4 sor/2, 8, 16, 17, 25, 28

 

Nemeskéri úti temető:

I. parcella       1 sor/ 8, 30, 34;  3 sor/42;   4 sor/7; 

II. parcella      2 sor/9; 

IV. parcella    1 sor/52;

 

Pázmány Péter utcai temető:

I. parcella       3 sor/ 1;   5 sor/4; 

II. parcella     1 sor/ 1, 18;  2 sor/26;  3 sor/ 5, 10, 21;  4 sor/19;  5 sor/9, 17, 20;  6 sor/  4, 5, 9, 10, 13, 14, 17, 18;  7 sor/ 9;

III. parcella    1 sor/9, 13;   2 sor/14, 16;  4 sor/2, 12, 19;   

IV. parcella    1 sor/12, 16, 24;  2 sor/ 4, 16, 18, 19, 21, 22, 23; 

V. parcella     1 sor/19;  2 sor/ 7, 19, 20;  3 sor/23;

VI. parcella    2 sor/ 5, 7;  3 sor/ 1, 5, 8, 10;   4 sor/ 3;   5 sor/2, 4, 6;   6 sor/1;

VII. parcella   1 sor/ 4;  2 sor/ 6, 7;  3 sor/ 8, 14;  5 sor/ 9, 15;

VIII. parcella    1 sor/ 1, 2, 8, 10;  2 sor/ 2, 4, 8;  3 sor/ 4;  4 sor/ 2, 3, 6, 7;  5 sor/ 4, 5, 6;        6 sor/ 8;  7 sor/ 8;    8 sor/ 3, 4, 9;

IX. parcella     2 sor/3;  3 sor/2;  4 sor/ 2, 4, 6, 9, 10;  5 sor/ 7, 8, 12;  6 sor/ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17,     7 sor/ 1, 3, 4, 5, 8;  8 sor/ 2, 3, 7, 11;  9 sor/ 1, 4, 6;

X. parcella      1 sor/ 5;

XI. parcella     1 sor/ 19, 21;   2 sor/ 2, 14;

XII. parcella    4 sor/ 4;  5 sor/ 1, 2;  6 sor/3;

 

Pesti úti temető:

I. parcella       2 sor/ 8, 11;   3 sor/3, 4;  4 sor/ 10, 16;  5 sor/3;  6 sor/3, 6, 8, 12;   7 sor/3, 4;  8 sor/10, 13

III. parcella    1 sor/5;     

V. parcella     2 sor/ 5;

VI. parcella    2 sor/ 4; 

VII. parcella   1 sor/ 2; 

IX. parcella     3 sor/1;  4 sor/ 5; 

X. parcella      2 sor/ 1;   3 sor/7, 8, 30;  7 sor/22;  8 sor/ 18, 35;  9 sor/31, 34;

 

 

További információ iránt a temetőgondnoknál lehet érdeklődni a 20-294-0407 telefonszámon.

Copyright 2017 goditesz.hu
Göd Településellátó Szervezet

Time: 0.0478 ms | Memory: 0.69MB | Version: 3.5